Cards

Nagiosun RHEL/CentOS 8/7 və Fedora 30da quraşdırılması

Nagios, açıq mənbəli çox gözəl monitorinq alətidir. Məlumat mərkəzi və ya laboratoriyanızda olsa belə, bütün maşınlarınıza/şəbəkələrinizə nəzarət etməyiniz üçün sizə ətraflı nəzarət mühiti təqdim edər.

Nagios ilə uzaqdaki komputerlərinizi və servislərinizi tək bir pəncərədə uzaqdan izləyə bilərsiniz. Serverlərinizdə hər hansı bir problem yaranmağa və ya nəsə tərs getməyə başladıqda xəbərdarlıqlarla sizi məlumatlandırar, problem baş vermədən onu həll etməyinizə kömək olar.

Son versiyası 20 avqust 2019-cu ildə buraxılan Nagios Core 4.4.5 və əlavələri isə Nagios Plugins 2.2.1-dir.

Bu məqalədə, Nagios Core 4.4.5-in RHEL 8/7/6, CentOS 8/7/6Fedora 26-30 versiyalarına öz mənbəsindən necə yüklənib, qurulacağı barədə məlumat veriləcək.

Qeyd. Buradaki təlimatlar CentOS 7.5-ə əsasən yazılmışdır.

 

Nagios 4.4.5 və Nagios Plugin 2.2.1-in Quraşdırılması.

1. Nagios və onun əlavələri /usr/local/nagios direktoriyası altına qurulacaqdır.

2. Nagios, lokal komputerinizin bir neçə servisini (Disk Usage, CPU Load, Current Users, Total Processes və s.) izləmək üçün konfiqurasiya ediləcəkdir.

3. Nagios veb interfeysinə buradan http://localhost/nagios keçid edə bilərsiniz.

 

Addım 1. Lazımi asılılıqların quraşdırılması.

Nagiosdan əvvəl Apache, PHPgcc, glibc, glibc-commonGD kitabxanaları kimi təkmilləşdirmə kitabxanalarını da qurmaq lazımdır. Bütün bunlar üçün yum paket quraşdırıcısından istifadə edəcəyik.

 

# yum install -y httpd httpd-tools php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp

-------------- On Fedora -------------- 

# dnf install -y httpd httpd-tools php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp

 

Addım 2. Nagios istifadəçisi və qrupu yaradırıq.

Useradd əmri ilə nagios istifadəçisi və nagcmd qrupu yaradıb, onlara parol təyin edirik.

# useradd nagios
# groupadd nagcmd

 

Sonra, usermod əmrindən istifadə edərək nagios apache istifadəçilərini nagcmd qrupuna əlavə edirik.

# usermod -G nagcmd nagios

# usermod -G nagcmd apache
 

Addım 3. Nagios Core 4.4.5 və Nagios Plugin 2.2.1-i endirək.

Nagiosun qurulacağı və onun gələcəkdəki endirmələrinin yerləşəcəyi direktoriyanı yaradaq.

# mkdir /root/nagios
# cd /root/nagios

 

wget əmrindən istifadə edərək Nagios Core 4.4.5Nagios Plugin 2.2.1 paketlərini endiririk.

[nagios~]# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.5.tar.gz
[nagios~]# wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz

 

Addım 4. Nagios Core-un və Plugin-lərin arxivdən çıxarılması.

Tar əmrindən istifadə edərək endirdiyimiz faylları arxivdən çıxaraq:

[nagios~]# tar -xvf nagios-4.4.5.tar.gz
[nagios~]# tar -xvf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz

 

Bu iki faylı arxivdən çıxardıqdan sonra qovluqda bu adlarda 2 qovluq yaranacaqdır.

[nagios ~]# ls -l
total 13520
drwxrwxr-x 18 root root   4096 Aug 20 17:43 nagios-4.4.5
-rw-r--r-- 1 root root 11101966 Aug 20 17:48 nagios-4.4.5.tar.gz
drwxr-xr-x 15 root root   4096 Apr 19 12:04 nagios-plugins-2.2.1
-rw-r--r-- 1 root root 2728818 Apr 19 12:04 nagios-plugins-2.2.1.tar.gz

 

Nagios Core-un konfiqurasiya edilməi

İndi isə, nagios qovluğuna daxil olaraq əvvəlcə Nagios Core-u konfiqurasiya edəcəyik, sadə bir output ilə quraşdırılma prosesini görəcəyik.

[nagios~]# cd nagios-4.4.5/
[nagios-4.4.5 ]# ./configure --with-command-group=nagcmd

 

Sadə output

Creating sample config files in sample-config/ ...


*** Configuration summary for nagios 4.4.5 2019-08-20 ***:

 General Options:
 -------------------------
    Nagios executable: nagios
    Nagios user/group: nagios,nagios
    Command user/group: nagios,nagcmd
       Event Broker: yes
    Install ${prefix}: /usr/local/nagios
  Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
        Lock file: /run/nagios.lock
  Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
      Init directory: /lib/systemd/system
 Apache conf.d directory: /etc/httpd/conf.d
       Mail program: /usr/bin/mail
         Host OS: linux-gnu
     IOBroker Method: epoll

 Web Interface Options:
 ------------------------
         HTML URL: http://localhost/nagios/
         CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
 Traceroute (used by WAP): /usr/bin/traceroute


Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

 

Konfiqurasiyadan sonra make all make install əmrləri ilə tərtib və quraşdırmanı edirik. Lazımi kitabxanaların hamsını yükləyəcəkdir.

[nagios-4.4.5 ]# make all
[nagios-4.4.5 ]# make install

 

Output:

*** Compile finished ***

If the main program and CGIs compiled without any errors, you
can continue with testing or installing Nagios as follows (type
'make' without any arguments for a list of all possible options):

 make test
   - This runs the test suite

 make install
   - This installs the main program, CGIs, and HTML files

 make install-init
   - This installs the init script in /lib/systemd/system

 make install-daemoninit
   - This will initialize the init script
    in /lib/systemd/system

 make install-groups-users
   - This adds the users and groups if they do not exist

 make install-commandmode
   - This installs and configures permissions on the
    directory for holding the external command file

 make install-config
   - This installs *SAMPLE* config files in /usr/local/nagios/etc
    You'll have to modify these sample files before you can
    use Nagios. Read the HTML documentation for more info
    on doing this. Pay particular attention to the docs on
    object configuration files, as they determine what/how
    things get monitored!

 make install-webconf
   - This installs the Apache config file for the Nagios
    web interface

 make install-exfoliation
   - This installs the Exfoliation theme for the Nagios
    web interface

 make install-classicui
   - This installs the classic theme for the Nagios
    web interface
 

Növbəti əmr Nagiosa init-scripts’i quraşdıracaqdır.

[nagios-4.4.5 ]# make install-init

 

Terminal üzərindən Nagios istifadə etmək üçün command-mode’u quraşdırırıq.

[nagios-4.4.5 ]# make install-commandmode

 

Nagios fayllarının quraşdırılması üçün növbəti əmrdən istifadə edirik.

[nagios-4.4.5 ]# make install-config

 

Output:

/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

 

Addım 5. Nagios konfiqurasiyası üzərində tənzimləmələr

İstifadə etdiyiniz tekst redaktor ilə “contacts.cfg” faylını açıb, e-mail xəbərdarlıqlarını qəbul etmək üçün orada nagiosadmin kontaktına email əlavə edirik.

# vi /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg

 

Output

 
###############################################################################
###############################################################################
#
# CONTACTS
#
###############################################################################
###############################################################################

# Just one contact defined by default - the Nagios admin (that's you)
# This contact definition inherits a lot of default values from the 'generic-contact'
# template which is defined elsewhere.

define contact{
    contact_name          nagiosadmin       ; Short name of user
    use               generic-contact     ; Inherit default values from generic-contact template (defined above)
    alias              Nagios Admin      ; Full name of user

    email              admin@company.com  ; *** CHANGE THIS TO YOUR EMAIL ADDRESS ****
    }


 

Addım 6. Nagios üçün veb interfeysin quraşdırılması və konfiqurasiyası.

Arxa tərəfdəki bütün konfiqurasiyadan qurtardıq, indi isə növbəti əmrlərlə Nagios üçün veb interfeysi quraşdıracağıq. Növbəti əmr həm interfeysi konfiqurasiya edəcək, həm də veb admin istifadəçi olaraq “nagiosadmin”i yaradacaq.

[nagios-4.4.5 ]# make install-webconf

 

Növbəti əmrdə isə nagiosadmin üçün parol təyin edəcəyik, standart prosedur olaraq parolu iki dəfə təkrar qeyd edəcəyik və bu parol bizə veb interfeysdə nagiosadmin istifadəçisinin login olması zamanı lazım gələcəkdir.

[nagios-4.4.5]# htpasswd -s -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin

 

Apache-ni yenidən işə salaraq yeni dəyişikliklərə uyğunlaşmasını təmin edirik.

[nagios-4.4.5]# service httpd start        [RHEL/CentOS 6]
[nagios-4.4.5]# systemctl start httpd.service   [RHEL/CentOS 7/8 və Fedora]

 

Addım 7. Nagios Plugin-in tərtib olunması və quraşdırılması

Biz /root/nagios altında Nagios Plugini endirdik və o direktoriyaya gedərək faylı konfiqurasiya edək və quraşdıraq.

[nagios-4.4.5]# cd /root/nagios
[nagios]# cd nagios-plugins-2.2.1/
[nagios-plugins-2.2.1]# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
[nagios-plugins-2.2.1]# make
[nagios-plugins-2.2.1]# make install

 

Addım 8. Nagios Konfiqurasiya Fayllarının doğrulanması.

Nagios konfiqurasiyasına dair hərşeyi etdik, indi isə onun bu konfiqurasiyasını doğrulayaq

[nagios]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

 

Output

Nagios Core 4.4.5
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2019-08-20
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
  Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
    Checked 8 services.
    Checked 1 hosts.
    Checked 1 host groups.
    Checked 0 service groups.
    Checked 1 contacts.
    Checked 1 contact groups.
    Checked 24 commands.
    Checked 5 time periods.
    Checked 0 host escalations.
    Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
    Checked 1 hosts
    Checked 0 service dependencies
    Checked 0 host dependencies
    Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors:  0

Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check

 

Addım 9. Nagios servislərinin sistem startup-na əlavə edilməsi.

Sistemin yenidən başlaması vaxtı Nagios-un işə düşməsi üçün chkconfigsystemctl əmrləri ilə bizim nagios httpd-ni startup-a əlavə etməyimiz lazımdır.

RHEL/CentOS 6 üzərində
# chkconfig --add nagios
# chkconfig --level 35 nagios on
# chkconfig --add httpd
# chkconfig --level 35 httpd on
 
RHEL/CentOS 7/8 və Fedora üzərində
# systemctl enable nagios
# systemctl enable httpd

 

Nagios-un yeni tənzimləmələri götürməsi üçün restart edirik.

# service nagios start       [RHEL/CentOS 6 üzərində]
# systemctl start nagios.service  [RHEL/CentOS 7/8 və Fedora üzərində]

 

Addım 10. Nagios veb interfeysinə daxil olmaq

Artıq Nagios-unuz işləməyə hazırdır , brauzerinizdə “http://Your-server-IP-address/nagios” və ya “http://FQDN/nagios” veb səhifəsinə keçid edərək, “nagiosadmin” istifadəçi adı və ona təyin etdiyimiz parolu daxil edirik.

 

Nagios Veb İnterfeys

 

Host Görünüş

 

Nagios İcmal

 

Servislərə Baxış

 

Proseslərə Baxış

 

Təbriklər! Nagios və Pluginlər müvəffəqiyyətlə quraşdırılmışdır.

 

Nagios 3.x versiyasının Nagios 4.4.5 versiyasına yüksəldilməsi.

Əgər Nagiosu köhnə versiyada istifadə edirsinizsə, onu istənilən zaman yeni versiyaya yüksəldə bilərsiniz.

# service nagios stop
# wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.5.tar.gz
# tar -zxvf nagios-4.4.5.tar.gz
# cd nagios-4.4.5
# ./configure
# make all
# make install
# service nagios start

 

23.11.2019 19:11
alliswell

blog comments powered by Disqus